ARBEIDSTRENING

Arbeidsgiver vil få en godt forberedt kandidat som vil bli en ressurs for bedriften. Arbeidstreningen gir kandidaten mulighet til å få vist sin kompetanse, få opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver og til å praktisere norsk. Målet er at kandidaten enten kan få videre jobb hos dere, eller ha tilegnet seg nok kompetanse til å være aktuell kandidat hos andre arbeidsgivere.

Arbeidsgiver

Avtale om arbeidstrening

Kandidat og arbeidsgiver avtaler en utprøving i arbeid for en begrenset tidsperiode.

Søke relevante tilskudd fra NAV

Oppfølging

Arbeidsgiver må være i tett dialog med kandidaten, mentor og formidler. Det er viktig at tilbakemeldinger gis fortløpende under arbeidstreningen. Arbeidsgiver og mentor vil hele tiden ha mulighet for bistand fra formidler.

Tips til mentor:
Mentor bistår og lærer opp kandidaten i arbeidstreningen.

Gjennomføre oppfølgningssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være et møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- Plan for praksisperioden
- Arbeidsoppgaver
- Fravær
- Kommunikasjon
- Mål for videre arbeid
- Utfordringer
- Annet

Formidler

Bistå arbeidsgiver til å søke om tilskudd

Oppfølging

Formidler må følge opp kandidat og arbeidsgiver/mentor. Hvor ofte avtales sammen med arbeidsgiver. Det er viktig at formidler er tilgjengelig ved behov. Avklare situasjoner som oppstår, det kan dreie seg om språkutfordringer (dagligtale vs arbeidsspråk), kulturforskjeller som påvirker hvordan arbeidsgiver/kandidat opplever en situasjon.

Gjennomføre oppfølgningssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være et møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- Plan for praksisperioden
- Arbeidsoppgaver
- Fravær
- Kommunikasjon
- Mål for videre arbeid
- Utfordringer
- Annet

Progresjon norsk:
bør evalueres underveis

Opplæringsbehov
Hva trenger kandidaten å kunne ?

Kombinasjon arbeidstrening og norskopplæring

En viktig suksessfaktor er å aktivt ta inn arbeidsspråk i norskopplæringen og norskopplæring inn i arbeidstreningen.

Voksenopplæringen (lærer) må tilpasse et undervisningsopplegg knyttet til arbeidstreningsplassen.

Oppfølging av mentor

Tips oppfølging på arbeidsplassen

Tips norskopplæring under arbeidstreningen

gjennom bruk av iPad, visualisering (bilde og tekst) og ved å øve på faguttrykk.  

Arbeidslivskompetanse

Gjennom arbeidstreningen oppnår kandidaten forståelse for krav og forventninger i norsk arbeidsliv.

Kandidaten må få innføring i særtrekk ved norsk arbeidsliv: HMS regler, arbeidstid, forventninger om initiativ til nye arbeidsoppgaver osv.

ARBEIDSTRENING

FOR FORMIDLER

Kandidaten får arbeidslivs­kompetanse, erfaring og bedre norskkunnskaper.

Kombinasjon arbeidstrening og norskopplæring

En viktig suksessfaktor er å aktivt ta inn arbeidsspråk i norskopplæringen og norskopplæring inn i arbeidstreningen.

Det må utpekes en lærer som følger opp kandidaten og sørger for å binde sammen læringen på praksisplassen med opplæring i norsk. Norskundervisningen kan enten gis på arbeidsplassen eller i gruppe i klasserom.

Norsklærer samarbeider med og gir råd til mentor om hvordan kandidaten kan utvikle språket i arbeidstreningen.

Bistå arbeidsgiver til å søke om tilskudd

NAV-veileder avklarer sammen med arbeidsgiver hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Oppfølging

Formidler må følge opp kandidat og arbeidsgiver/mentor. Hvor ofte avtales sammen med arbeidsgiver. Det er viktig at formidler er tilgjengelig ved behov. Avklare situasjoner som oppstår, det kan dreie seg om språkutfordringer (dagligtale vs arbeidsspråk), kulturforskjeller som påvirker hvordan arbeidsgiver/kandidat opplever en situasjon.

Gjennomføre oppfølgingssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- plan for praksisperioden
- arbeidsoppgaver
- fravær
- kommunikasjon
- progresjon i norsk (evalueres  
  underveis arbeidstreningsperioden)
- opplæringsbehov (hva trenger
   kandidaten å kunne?)
- mål for videre arbeid
- utfordringer
- annet

Tips norskopplæring under arbeidstreningen

Gjennom bruk av iPad, visualisering (bilde og tekst) og ved å øve på faguttrykk.  

Ha et tips ark til hvordan dette kan jobbes med både på arbeidsplassen og i norskundervisningen

Arbeidslivskompetanse

Gjennom arbeidstreningen oppnår kandidaten forståelse for krav og forventninger i norsk arbeidsliv.

Kandidaten må få innføring i særtrekk ved norsk arbeidsliv: HMS regler, arbeidstid, forventninger om initiativ til nye arbeidsoppgaver osv.