ARBEIDSTRENING

Arbeidsgiver vil få en godt forberedt kandidat som vil bli en ressurs for bedriften. Arbeidstreningen gir kandidaten mulighet til å få vist sin kompetanse, få opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver og til å praktisere og lære mer norsk. Målet er at kandidaten enten kan få videre jobb hos dere, eller ha tilegnet seg nok kompetanse til å være aktuell kandidat hos andre arbeidsgivere.

Arbeidsgiver

Avtale om arbeidstrening

Avtale om arbeidstrening må signeres før oppstart. Kandidat, arbeidsgiver og formidler inngår en avtale om arbeidstrening.

En avtale om arbeidstrening skal inneholde mål for arbeidstreningsperioden, hvilke arbeidsoppgaver kandidaten skal gjøre, opplæring.

Søke relevante tilskudd fra NAV

Avklare sammen med NAV hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Oppfølging

Arbeidsgiver må være i tett dialog med kandidaten, mentor og formidler. Det er viktig at tilbakemeldinger gis fortløpende under arbeidstreningen. Arbeidsgiver og mentor vil hele tiden ha mulighet for bistand fra formidler. 

Mentor bistår og lærer opp kandidaten i arbeidstreningsperioden. Hvis det skjer noe som påvirker muligheten for videre ansettelse, skal dette tas opp underveis. Dette gjelder både forhold i bedriften og/eller hos kandidaten.

Se tips mentor sin rolle i arbeidstreningen, nederst på siden.

Gjennomføre oppfølgingssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- plan for praksisperioden
- arbeidsoppgaver
- fravær
- kommunikasjon
- progresjon i norsk
- opplæringsbehov
- mål for videre arbeid
- utfordringer
- annet

Opplæring på arbeidsplassen

I tillegg til å lære kandidaten hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres, må mentor gjøre kandidaten kjent med ord og uttrykk som brukes på arbeidsplassen. I samarbeid med lærer bistår mentor kandidaten med å høste arbeidsspråk som tas med inn i norskundervisningen.

Mentor må også gjøre kandidaten kjent med skrevne og uskrevne regler på arbeidsplassen, blant annet innen HMS.

Formidler

Kombinasjon arbeidstrening og norskopplæring

En viktig suksessfaktor er å aktivt ta inn arbeidsspråk i norskopplæringen og norskopplæring inn i arbeidstreningen.

Det må utpekes en lærer som følger opp kandidaten og sørger for å binde sammen læringen på praksisplassen med opplæring i norsk. Norskundervisningen kan enten gis på arbeidsplassen eller i gruppe i klasserom.

Norsklærer samarbeider med og gir råd til mentor om hvordan kandidaten kan utvikle språket i arbeidstreningen.

Bistå arbeidsgiver til å søke om tilskudd

NAV-veileder avklarer sammen med arbeidsgiver hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Oppfølging

Formidler må følge opp kandidat og arbeidsgiver/mentor. Hvor ofte avtales sammen med arbeidsgiver. Det er viktig at formidler er tilgjengelig ved behov. Avklare situasjoner som oppstår, det kan dreie seg om språkutfordringer (dagligtale vs arbeidsspråk), kulturforskjeller som påvirker hvordan arbeidsgiver/kandidat opplever en situasjon.

Gjennomføre oppfølgingssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- plan for praksisperioden
- arbeidsoppgaver
- fravær
- kommunikasjon
- progresjon i norsk (evalueres  
  underveis arbeidstreningsperioden)
- opplæringsbehov (hva trenger
   kandidaten å kunne?)
- mål for videre arbeid
- utfordringer
- annet

HMS

Arbeidsgiver er ansvarlig for å gjøre kandidaten kjent med HMS-rutinene. Det er viktig å sørge for at kandidaten har en god forståelse for hva dette innebærer. Her kan mentor spille en viktig rolle.

Tips til HMS-opplæring: Bruk av bilder/tegninger, tolk ved gjennomgang av regler.

Se gjerne arbeidstilsynets sider for mer informasjon om blant annet bruk av risikovurdering.  Dette kan være et godt hjelpemiddel i kartlegging av HMS-rutiner.

Klikk for mer informasjon

Tips norskopplæring under arbeidstreningen

Gjennom bruk av iPad, visualisering (bilde og tekst) og ved å øve på faguttrykk.  

Ha et tips ark til hvordan dette kan jobbes med både på arbeidsplassen og i norskundervisningen

Arbeidslivskompetanse

Gjennom arbeidstreningen oppnår kandidaten forståelse for krav og forventninger i norsk arbeidsliv.

Kandidaten må få innføring i særtrekk ved norsk arbeidsliv: HMS regler, arbeidstid, forventninger om initiativ til nye arbeidsoppgaver osv.

ARBEIDSTRENING

FOR ARBEIDSGIVER

Du vil få en godt forberedt kandidat som vil bli en ressurs for din bedrift. 

Avtale om arbeidstrening

Avtale om arbeidstrening må signeres før oppstart. Kandidat, arbeidsgiver og formidler inngår en avtale om arbeidstrening.

En avtale om arbeidstrening skal inneholde mål for arbeidstreningsperioden, hvilke arbeidsoppgaver kandidaten skal gjøre, opplæring.

Søke relevante tilskudd fra NAV

Avklare sammen med NAV hvilke virkemidler som er aktuelle for denne kandidaten. NAV-veileder bistår i søkeprosessen.

Oppfølging

Arbeidsgiver må være i tett dialog med kandidaten, mentor og formidler. Det er viktig at tilbakemeldinger gis fortløpende under arbeidstreningen. Arbeidsgiver og mentor vil hele tiden ha mulighet for bistand fra formidler. 

Mentor bistår og lærer opp kandidaten i arbeidstreningsperioden. Hvis det skjer noe som påvirker muligheten for videre ansettelse, skal dette tas opp underveis. Dette gjelder både forhold i bedriften og/eller hos kandidaten.

Se tips mentor sin rolle i arbeidstreningen, nederst på siden.

Gjennomføre oppfølgingssamtaler

På disse møtene deltar arbeidsgiver, mentor, kandidaten og lærer. Det bør minimum være møte ved oppstart, underveis og ved avslutning.

Tema for samtalen:
- plan for praksisperioden
- arbeidsoppgaver
- fravær
- kommunikasjon
- progresjon i norsk
- opplæringsbehov
- mål for videre arbeid
- utfordringer
- annet

Opplæring på arbeidsplassen

I tillegg til å lære kandidaten hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres, må mentor gjøre kandidaten kjent med ord og uttrykk som brukes på arbeidsplassen. I samarbeid med lærer bistår mentor kandidaten med å høste arbeidsspråk som tas med inn i norskundervisningen.

Mentor må også gjøre kandidaten kjent med skrevne og uskrevne regler på arbeidsplassen, blant annet innen HMS.

HMS

Arbeidsgiver er ansvarlig for å gjøre kandidaten kjent med HMS-rutinene. Det er viktig å sørge for at kandidaten har en god forståelse for hva dette innebærer. Her kan mentor spille en viktig rolle.

Tips til HMS-opplæring: Bruk av bilder/tegninger, tolk ved gjennomgang av regler.

Se gjerne arbeidstilsynets sider for mer informasjon om blant annet bruk av risikovurdering.  Dette kan være et godt hjelpemiddel i kartlegging av HMS-rutiner.

Klikk for mer informasjon