FORBEREDELSE

Gode forberedelser hos både arbeidsgiver og formidler er avgjørende for at arbeidstreningen blir en positiv opplevelse for alle parter. Målet er å få til en god jobbmatch: rett kandidat til rett jobb. Det krever en grundig og inngående kompetanse-kartlegging av kandidaten. Det er formidlernes jobb å gjøre denne kartleggingen for å finne den gode matchen mellom den enkelte arbeidsgivers forventninger og den enkelte kandidats forutsetninger.

Arbeidsgiver

Stillingsbeskrivelse

Beskriv arbeidsoppgavene. Ta gjerne utgangspunkt i gjeldende stillingsbeskrivelse eller utarbeid egne for arbeidstrening. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten.

Se tips stillingsbeskrivelse nederst på siden.

Forberede arbeidsplassen til å ta i mot en kandidat

Hvilke forventninger og holdninger har du og dine medarbeidere til å ta imot kandidater? Er det temaer som bør diskuteres med kollegene? Er det praktiske ting som må ordnes før dere kan ta inn en kandidat? Ønsker du bistand i forberedelsene, ta gjerne kontakt med NAV arbeidslivssenter i din region.

Velg mentor

Mentor er en kollega som skal lære opp og være til støtte for kandidaten under arbeidstreningen. En mentor bør være motivert for oppdraget og være god til å lære bort.

Ansvaret ligger hele tiden på arbeidsgiver men en mentor kan være mye tettere på kandidaten – særlig innledningsvis i arbeidstreningen. Det er mulig å søke om et mentortilskudd fra NAV for å dekke kostnader forbundet med dette.

Se tips Opplæring for mentor nederst på siden.

NAV sørger for de rette tilskudd og virkemidler for din kandidat

NAV har ulike tilskudd som kan være aktuelle når du ønsker å gi nye medarbeidere en sjanse på arbeidsplassen din. NAV sørger for de rette tilskuddene og virkemidlene for din kandidat.

Se NAV sin side for tilskudd til arbeidsgivere for mer informasjon.

Formidler

Kontakt arbeidsgiver for å avklare hvilken kompetanse de er ute etter.

Hvilke arbeidsoppgaver er det arbeidsgiver ønsker at kandidaten skal kunne gjøre?  Har arbeidsgiver en skriftlig stillingsbeskrivelse? Hvilke typer kompetanser ønsker arbeidsgiver? Hvilke personlige egenskaper? Er det mulighet for opplæring i bedriften? Hva skal til for at kandidaten kan få jobb hos arbeidsgiver?
 
Denne informasjonen danner grunnlaget for en god jobbmatch.

En god jobbmatch krever at kandidaten har blitt grundig kartlagt i forkant

Kartlegging av kandidaten
For å få frem nødvendig informasjon, vil det være viktig å stille detaljerte spørsmål for å sjekke ut hva kompetansen til kandidaten går ut på.

Arbeidserfaring
Tidsperiode, firma, stilling. Detaljert informasjon om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder kandidaten hadde, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det relevant med realkompetansevurdering?

Utdanning
Tidsperiode, utdanningsinstitusjon, fag/utdanningsretning. Detaljert informasjon om emner og tema kandidaten har gjennomgått, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det behov for å søke godkjenning av utdanning?

Annen kompetanse
Sertifikat med tidsperiode og innhold, språk (norsk, morsmål, andre språk), verv, kurs, relevante interesser osv.

Se tips kompetansekartlegging, nederst på siden.

Vurdering av kandidat opp mot stillingen:

Jobbønske
jobbønske opp mot kompetanse.

Motivasjon
Motivasjon er en avgjørende faktor for arbeidsgiver. Her må det avklares om kandidaten er motivert for den aktuelle jobben.

Kompetansehevende tiltak
Vurder kandidatens behov for kompetansehevende tiltak for å øke kandidatens mulighet for fast ansettelse.

Livssituasjon og individuelle hensyn
Er det noe som begrenser kandidatens muligheter, eller spesielle hensyn som må tas (f.eks. helse, familiesituasjon, transport til arbeidsplassen o.l.)

Samarbeid formidler

Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen må ha gode interne rutiner for samarbeid og avklare behov for tiltak og virkemidler for aktuelle kandidater.

Se eksempel på rutiner for samarbeid, nederst på siden.
 
Flyktningetjeneste, NAV og voksenopplæringen har flere obligatoriske oppgaver slik som vedtak og aktivitetsplan.

Se tips huskeliste formidler, nederst på siden.
 

Voksenopplæringen kan ta utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen til å forberede undervisningsopplegg i forkant av en arbeidstreningsperiode.

Fast kontaktperson mot arbeidsgiver og mentor – tydelig fordeling av roller og ansvar.

Forberede kandidaten til arbeidstrening og intervju

Informer kandidaten om hva arbeidstrening innebærer: hensikt med, og tydelig mål for arbeidstreningsperioden.
 
Forventningsavklaringer: kandidatens forventninger, og arbeidsgivers forventninger.
 
Bruk stillingsbeskrivelse som utgangspunkt for forberedelse av kandidaten i hvilke arbeidsoppgaver som han/hun må kunne utføre.
 
Arbeidslivskompetanse - Kandidaten må få innføring i særtrekk ved norsk arbeidsliv: HMS regler, arbeidstid, forventninger om initiativ til nye arbeidsoppgaver osv.
 
Informer kandidaten om hvordan et intervju vil foregå, og hold gjerne intervjutrening: det å kunne presentere seg selv, vise motivasjon, fortelle om egen kompetanse, kroppsspråk mm.
 
Flyktningtjenesten og voksenopplæringen må avtale hvem som har ansvar for hva.
 
Behov for tolk til intervjuet? Bestill i god tid.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelsen beskriver arbeidsoppgavene, og den vil bli brukt til å forberede kandidaten på arbeidstreningen.

Se tips stillingsbeskrivelse

NAV sine virkemidler

NAV har ulike tilskudd som kan være aktuelle når du ønsker å gi nye medarbeidere en sjanse på arbeidsplassen din. NAV sørger for de rette tilskuddene og virkemidlene for din kandidat.

Se NAV sin side for tilskudd til arbeidsgivere for mer informasjon.

Se NAV sin side for Arbeidstrening for mer informasjon.

Opplæring for mentor

Mentor skal støtte kandidaten under arbeidstreningen. Tipsene og e-læringen gir en kort innføring i hva det vil si å være mentor, og hva det er viktig å være bevisst på når man er mentor for en med en annen bakgrunn enn en selv (ulik språkbakgrunn, annen kulturbakgrunn, annen forståelse av hvordan samfunnet er organisert).

Tips til deg som er mentor

Gå til E-læring mentor

Godkjenningsordninger

Det er mulig å søke godkjenning av utdanning tatt i utlandet. 

NOKUT har ansvar for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning. Der finnes også oversikt over hvilke yrker som krever autorisasjon.

Samordna opptak har ansvar for godkjenning av videregående utdanning tatt i utlandet, og hvilke krav som gjelder for at utdanningen sidestilles med norsk videregående utdanning.

Se NOKUT for mer informasjon.

Se Samordna opptak for mer informasjon.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Realkompetansevurdering kan være aktuelt for kandidaten.

Se Kompetanse Norge for mer informasjon.

FORBEREDELSE

FOR ARBEIDSGIVER

Forberedelser du som arbeidsgiver kan gjøre for at prosessen skal gå raskt og smidig. 

Stillingsbeskrivelse

Beskriv arbeidsoppgavene. Ta gjerne utgangspunkt i gjeldende stillingsbeskrivelse eller utarbeid egne for arbeidstrening. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten.

Se tips stillingsbeskrivelse nederst på siden.

Forberede arbeidsplassen til å ta i mot en kandidat

Hvilke forventninger og holdninger har du og dine medarbeidere til å ta imot kandidater? Er det temaer som bør diskuteres med kollegene? Er det praktiske ting som må ordnes før dere kan ta inn en kandidat? Ønsker du bistand i forberedelsene, ta gjerne kontakt med NAV arbeidslivssenter i din region.

Velg mentor

Mentor er en kollega som skal lære opp og være til støtte for kandidaten under arbeidstreningen. En mentor bør være motivert for oppdraget og være god til å lære bort.

Ansvaret ligger hele tiden på arbeidsgiver men en mentor kan være mye tettere på kandidaten – særlig innledningsvis i arbeidstreningen. Det er mulig å søke om et mentortilskudd fra NAV for å dekke kostnader forbundet med dette.

Se tips Opplæring for mentor nederst på siden.

NAV sørger for de rette tilskudd og virkemidler for din kandidat

NAV har ulike tilskudd som kan være aktuelle når du ønsker å gi nye medarbeidere en sjanse på arbeidsplassen din. NAV sørger for de rette tilskuddene og virkemidlene for din kandidat.

Se NAV sin side for tilskudd til arbeidsgivere for mer informasjon.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelsen beskriver arbeidsoppgavene, og den vil bli brukt til å forberede kandidaten på arbeidstreningen.

Se tips stillingsbeskrivelse

NAV sine virkemidler

NAV har ulike tilskudd som kan være aktuelle når du ønsker å gi nye medarbeidere en sjanse på arbeidsplassen din. NAV sørger for de rette tilskuddene og virkemidlene for din kandidat.

Se NAV sin side for tilskudd til arbeidsgivere for mer informasjon.

Se NAV sin side for Arbeidstrening for mer informasjon.

Opplæring for mentor

Mentor skal støtte kandidaten under arbeidstreningen. Tipsene og e-læringen gir en kort innføring i hva det vil si å være mentor, og hva det er viktig å være bevisst på når man er mentor for en med en annen bakgrunn enn en selv (ulik språkbakgrunn, annen kulturbakgrunn, annen forståelse av hvordan samfunnet er organisert).

Tips til deg som er mentor

Gå til E-læring mentor