FORBEREDELSE

Gode forberedelser er avgjørende for at arbeidstreningen blir en positiv opplevelse for alle parter. Målet er å få til en god jobbmatch: rett kandidat til rett jobb. Det krever en grundig og inngående kompetanse-kartlegging av kandidaten. Det er formidlernes jobb å gjøre denne kartleggingen for å finne den gode matchen mellom den enkelte arbeidsgivers forventninger og den enkelte kandidats forutsetninger.

Arbeidsgiver

Utarbeide stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsoppgaver. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten. 

Ta gjerne utgangspunkt i gjeldende stillingsbeskrivelse eller utarbeid egne for arbeidstrening. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten. 

Se «tips stillingsbeskrivelse»

Forberede arbeidsplassen til å ta i mot en kandidat

Hvilke forventninger og holdninger har du og dine medarbeidere til å ta i mot kandidater? Ønsker du bistand i forberedelsene ta gjerne kontakt med NAV arbeidslivssenter her

Velg mentor

Mentor er en kollega som skal være til støtte for kandidaten under arbeidstreningen.

Ansvaret ligger hele tiden på arbeidsgiver men en mentor kan være mye tettere på kandidaten – særlig innledningsvis i arbeidstreningen. Det er mulig å søke om et mentortilskudd fra NAV for å dekke kostnader forbundet med dette.

NAV sørger for de rette tilskudd og virkemidler for din kandidat

Formidler

Kontakt arbeidsgiver for å avklare hvilken kompetanse de er ute etter.

En god jobbmatch krever at kandidaten har blitt grundig kartlagt i forkant

Kartlegging av kandidaten
For å få frem nødvendig informasjon, vil det være viktig å stille detaljerte spørsmål for å sjekke ut hva kompetansen til kandidaten går ut på.

Arbeidserfaring
Tidsperiode, firma, stilling. Detaljert informasjon om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder kandidaten hadde, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det relevant med realkompetansevurdering?

Utdanning
Tidsperiode, utdanningsinstitusjon, fag/utdanningsretning. Detaljert informasjon om emner og tema kandidaten har gjennomgått, for å se relevansen i norsk arbeidsliv. Vurder: er det behov for å søke godkjenning av utdanning?

Annen kompetanse
Sertifikat med tidsperiode og innhold, språk (norsk, morsmål, andre språk), verv, kurs, relevante interesser osv.

 
Vurdering av kandidat opp mot stillingen:

Jobbønske
jobbønske opp mot kompetanse.

Motivasjon
Motivasjon er en avgjørende faktor for arbeidsgiver. Her må det avklares om kandidaten er motivert for den aktuelle jobben.

Kompetansehevende tiltak
Vurder kandidatens behov for kompetansehevende tiltak for å øke kandidatens mulighet for fast ansettelse.

Livssituasjon og individuelle hensyn
Er det noe som begrenser kandidatens muligheter, eller spesielle hensyn som må tas (f.eks. helse, familiesituasjon, transport til arbeidsplassen o.l.)

Samarbeid formidler

 • Flyktningtjeneste, NAV og Voksenopplæringen må ha interne rutiner for samarbeid og avklare behov for tiltak og virkemidler for aktuelle kandidater.

  Se tips: rutiner for samarbeid (kommer senere)

 • NAV fatter vedtak om §14a , og registrer kandidat med rett personforhold i Arena. Vurder behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan. Vedtak etter NAV-loven §14a må fattes før arbeidstrening.
 • Flyktningtjenesten informerer voksenopplæringen om arbeidstrening. Voksenopplæringen kan ta utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen til å forberede undervisningsopplegg i forkant av en arbeidstreningsperiode.

Forberede kandidaten til arbeidstrening og intervju

 • Informer kandidaten om hva arbeidstrening innebærer: hensikt med, og tydelig mål for arbeidstreningsperioden.
 • Forventningsavklaringer: kandidatens forventninger, og arbeidsgivers forventninger.
 • Bruk stillingsbeskrivelse som utgangspunkt for forberedelse av kandidaten i hvilke arbeidsoppgaver som han/hun må kunne utføre.
 • Arbeidslivskompetanse - Kandidaten må få innføring i særtrekk ved norsk arbeidsliv: HMS regler, arbeidstid, forventninger om initiativ til nye arbeidsoppgaver osv.
 • Informer kandidaten om hvordan et intervju vil foregå, og hold gjerne intervjutrening: det å kunne presentere seg selv, vise motivasjon, fortelle om egen kompetanse, kroppsspråk mm.
 • Flyktningtjenesten og voksenopplæringen må avtale hvem som har ansvar for hva.
 • Behov for tolk til intervjuet? Bestill i god tid.

Tips stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsoppgaver. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten.

NAV sine virkemidler

Her kan du få informasjon om hvilke virkemidler NAV har. Hvilke virkemidler som er aktuelle er individuelt. I intervjuet vil dere også kunne snakke om hvilke virkemidler som er aktuelle for akkurat denne kandidaten.

Se informasjonsside

Opplæring for mentor

E-læring som gir en kort innføring i hva det vil si å være mentor, og hva det er viktig å være bevisst når man er mentor for en med en annen bekgrunn enn en selv (ulik språkbakgrunn, annen kulturbakgrunn, annen forståelse av hvordan samfunnet er organisert).

Gå til E-læring mentor

Tips til deg som er mentor

Godkjenningsordninger

Godkjenning av utdanning.

Gå til søknadsskjema

Realkompetansevurdering

Kandidater med arbeidserfaring eller utdanningsbakgrunn kan ha utbytte av en realkompetansevurdering for å vurdert sitt kompetansenivå ut fra krav i Norge.

Mer informasjon finner du her på «kompetanse Norge» sin side:

Gå til informasjonsside

FORBEREDELSE

FOR ARBEIDSGIVER

Forberedelser du som arbeidsgiver kan gjøre for at prosessen skal gå raskt og smidig. 

Utarbeide stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsoppgaver. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten. 

Ta gjerne utgangspunkt i gjeldende stillingsbeskrivelse eller utarbeid egne for arbeidstrening. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten. 

Se «tips stillingsbeskrivelse»

Forberede arbeidsplassen til å ta i mot en kandidat

Hvilke forventninger og holdninger har du og dine medarbeidere til å ta i mot kandidater? Ønsker du bistand i forberedelsene ta gjerne kontakt med NAV arbeidslivssenter her

Velg mentor

Mentor er en kollega som skal være til støtte for kandidaten under arbeidstreningen.

Ansvaret ligger hele tiden på arbeidsgiver men en mentor kan være mye tettere på kandidaten – særlig innledningsvis i arbeidstreningen. Det er mulig å søke om et mentortilskudd fra NAV for å dekke kostnader forbundet med dette.

Nav sørger for de rette tilskudd og virkemidler for din kandidat

Tips stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsoppgaver. Beskrivelsen vil være til god hjelp for formidler og vil bli brukt som et utgangspunkt for forberedelse av kandidaten.

NAV sine virkemidler

Her kan du få informasjon om hvilke virkemidler NAV har. Hvilke virkemidler som er aktuelle er individuelt. I intervjuet vil dere også kunne snakke om hvilke virkemidler som er aktuelle for akkurat denne kandidaten.

Se informasjonsside

Opplæring for mentor

E-læring som gir en kort innføring i hva det vil si å være mentor, og hva det er viktig å være bevisst når man er mentor for en med en annen bekgrunn enn en selv (ulik språkbakgrunn, annen kulturbakgrunn, annen forståelse av hvordan samfunnet er organisert).

Gå til E-læring mentor

Tips til deg som er mentor